DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.skaryszew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.skaryszew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-13

Data ostatniej dużej aktualizacji :2023-05-30

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Borkowicz, adres poczty elektronicznej mgbpskaryszew@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 610 30 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Targowej 14

 • Do biblioteki prowadza schody. Biblioteka mieści się na pietrze. Budynek nie został wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.

 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oraz informacji głosowych.

 • Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

 • Informujemy, że na teren Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie można wejść z psem asystującym.

 • Na terenie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia biblioteczna w Odechowie

Odechów 77

 • Biblioteka mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie.

 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście z wysokim stopniem.

 • Biblioteka usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach.

 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia.

 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.   

Filia biblioteczna w Makowie

Maków ul. Szkolna 6

 • Biblioteka znajduje się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie .

 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach.

 • Biblioteka usytuowana jest na piętrze, niedostępnym dla osób na wózkach.

 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Modrzejowicach

Modrzejowice 68

 • Biblioteka mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach.

 • Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach .

 • Biblioteka usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach.

 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia.

 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

ZAŁĄCZNIKI