Klauzula informacyjna wizerunek uczestnika wydarzeń

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym wizerunku przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie ul. Targowa 14, 26-640 Skaryszew

 2. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie ul. Targowa 14, 26-640 Skaryszew oraz pod adresem e-mail: iod@pik.radom.pl

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie zastrzega sobie prawo do utrwalania i publikacji przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku w sposób opisany w pkt 3, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie. Wizerunek może rozpowszechniany również w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

 5. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia,

 6. Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych dokonywanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie zobowiązana jest zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej Administratorowi danych osobowych.

 7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika w tym wizerunek będą jednak przetwarzane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie w celach komunikacji pomiędzy Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Skaryszewie a uczestnikiem.

 8. Dane osobowe będą przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 9. Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

 • Uczestnik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia w określonych przypadkach, lub ograniczenia przetwarzania.

 • Uczestnik ma prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z tym, że za wszelkie kolejne kopie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 • Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

 • Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody.

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje profilowania. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie nie przekaże danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.